Algemene verkoopvoorwaarden Tekpoint

                                                                                

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemene voorwaarden. 2

Artikel 2 Definities. 2

Artikel 3 Identiteit van de ondernemer. 3

Artikel 4 Prijzen. 3

Artikel 5 Offertes. 3

Artikel 6 Reservering. 3

Artikel 7 Eigendomsrecht3

Artikel 8 Betaling. 4

Artikel 9 Bezorging en thuisreparatie. 4

Artikel 10 Afhalen reparaties. 4

Artikel 11 Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten. 4

Artikel 12 Retour en ruilen. 5

Artikel 13 Herroepingsrecht5

Artikel 14 Garantie. 6

Artikel 15 Defecte producten. 6

Artikel 16 Geschillen. 7

 

  

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tekpoint en op elke overeenkomst op afstand met Tekpoint als partij.

2.     De algemene voorwaarden liggen ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.Tekpoint.nl.

3.     Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

4.     Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Tekpoint en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

Artikel 2 Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;

4.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Tekpoint in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Kassabon: de originele kassabon van Tekpoint. De kassabon kan door Tekpoint in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan.

8.     Ondernemer: de natuurlijk of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;

9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Tekpoint en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tekpoint gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

Artikel 3 Identiteit van de ondernemer

1.     Ondernemer: Tekpoint

2.     Vestigingsplaats: Meerstraat 68, 1941 JD te Beverwijk

3.     Telefoonnummer: 0251 21 64 64

4.     E-mailadres: info@Tekpoint.nl

5.     KVK: 34248061 te Amsterdam

6.     BTW-nummer: NL217321343B01

7.     De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.

8.     De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaarten die aan de aangeboden producten zijn gehecht.

9.     Producten die niet individueel zijn geprijsd, dienen te worden geraadpleegd bij de verkoopmedewerker.

10.  Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

11.  Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant.

12.  Alle door Tekpoint uitgebrachte offertes worden vrijblijvend gedaan, tenzij anders is overeengekomen.

13.  Indien een product niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Tekpoint om te bepalen of het mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient de aankoopprijs van het product of de producten te worden voldaan. De reservering heeft tot gevolg dat Tekpoint bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht.

14.  Tekpoint houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.

15.  Wanneer de klant na veertien dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn van één maand komt afhalen, dan is Tekpoint gerechtigd om 30% van het totaalbedrag van de gemaakte bestelling in te houden, dan wel in rekening te brengen, om de door Tekpoint gemaakte kosten te vergoeden.

16.  Tekpoint blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 4 Prijzen

1.     De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.

2.     De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaarten die aan de aangeboden producten zijn gehecht.

3.     Producten die niet individueel zijn geprijsd, dienen te worden geraadpleegd bij de verkoopmedewerker.

4.     Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

5.     Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant.

6.     Alle door Tekpoint uitgebrachte offertes worden vrijblijvend gedaan, tenzij anders is overeengekomen.

7.     Indien een product niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Tekpoint om te bepalen of het mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient de aankoopprijs van het product of de producten te worden voldaan. De reservering heeft tot gevolg dat Tekpoint bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht.

8.     Tekpoint houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.

9.     Wanneer de klant na veertien dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn van één maand komt afhalen, dan is Tekpoint gerechtigd om 30% van het totaalbedrag van de gemaakte bestelling in te houden, dan wel in rekening te brengen, om de door Tekpoint gemaakte kosten te vergoeden.

10.  Tekpoint blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 5 Offertes

1.     Alle door Tekpoint uitgebrachte offertes worden vrijblijvend gedaan, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Reservering

1.     Indien een product niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Tekpoint om te bepalen of het mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Bij reservering dient de aankoopprijs van het product of de producten te worden voldaan. De reservering heeft tot gevolg dat Tekpoint bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan, als de actievoorraad is uitverkocht.

2.     Tekpoint houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.

3.     Wanneer de klant na veertien dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de klant na kennisgeving zijn product niet na een redelijke termijn van één maand komt afhalen, dan is Tekpoint gerechtigd om 30% van het totaalbedrag van de gemaakte bestelling in te houden, dan wel in rekening te brengen, om de door Tekpoint gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 7 Eigendomsrecht

1.     Tekpoint blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

 

 

 

Artikel 8 Betaling

1.     De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment de overeenkomst tot stand komt.

2.     Bij bezorging dient betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

3.     Betaling dient in contanten, per pinbetaling of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen.

4.     Waardebonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

5.     Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Tekpoint. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de plaats van het product en het afleveradres en het aantal te leveren producten. De verkoopmedewerker informeert de klant over de bezorgkosten bij het opstellen van de factuur.

6.     Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met Tekpoint.

7.     Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering later contact zal worden opgenomen met de klant.

8.     Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

9.     Alle hiervoor genoemde leden zijn van overeenkomstige toepassing op de reparatie-aan-huisservice.

10.  Indien een ter reparatie aangeboden product, na kennisgeving dat het product is ter beschikking is gesteld om afgehaald te worden, niet na een redelijke termijn van één maand wordt afgehaald, is Tekpoint gerechtigd om de reparatienota met 30% van het totaalbedrag te vermeerderen, om de door Tekpoint gemaakte kosten te vergoeden.

11.  Indien de klant niet wenst te betalen kan de klant de overeenkomst ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Tekpoint de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant.

12.  Indien het product niet binnen zes maanden na kennisgeving afgehaald is wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van het product. De klant zal Tekpoint vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.

13.  Als de klant schade claimt met betrekking tot producten zal de klant alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Tekpoint de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en de wijze van installatie van de producten.

14.  De klant kan een aangekocht product retourneren of omruilen indien een van de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing is.

15.  Wettelijk is er geen plicht voor de verkoper tot het accepteren van geretourneerde producten (Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). De verkoper heeft slecht de plicht tot het leveren van een conform product in de zin van artikel 7:17 juncto 7:21 onder 1 van het Burgerlijk Wetboek.

16.  Retourneren is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

17.  de klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen;

18.  retourneren dient plaats te vinden binnen drie dagen na aankoop;

19.  het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt en

20.  het product is ongebruikt.

21.  Ruilen is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

22.  de klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen;

23.  ruilen dient plaats te vinden binnen drie dagen na aankoop;

24.  het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt en

25.  het product is ongebruikt.

26.  Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

27.  prepaid- en softwarepakketten;

28.  licentie gebonden producten;

29.  navigatieapparatuur;

30.  desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige data dragende producten;

31.  satelliettunerpakketten en smartcards;

32.  op maat gemaakte producten, dan wel aanpassingen aan producten in opdracht van de klant en

33.  elk product dat niet voor retour en omruilen in aanmerking komt en dit kenbaar is gemaakt door de verkoopmedewerker.

34.  De klant ontvangt voor het geretourneerde product een waardebon.

35.  Indien Tekpoint uit coulance producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Tekpoint het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een waardebon.

36.  Een waardebon kan niet tegen contact geld worden ingewisseld.

Artikel 9 Bezorging en thuisreparatie

1.     Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Tekpoint. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de plaats van het product en het afleveradres en het aantal te leveren producten. De verkoopmedewerker informeert de klant over de bezorgkosten bij het opstellen van de factuur.

2.     Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met Tekpoint.

3.     Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering later contact zal worden opgenomen met de klant.

4.     Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de bezorgservice zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

5.     Alle hiervoor genoemde leden zijn van overeenkomstige toepassing op de reparatie-aan-huisservice.

6.     Indien een ter reparatie aangeboden product, na kennisgeving dat het product is ter beschikking is gesteld om afgehaald te worden, niet na een redelijke termijn van één maand wordt afgehaald, is Tekpoint gerechtigd om de reparatienota met 30% van het totaalbedrag te vermeerderen, om de door Tekpoint gemaakte kosten te vergoeden.

7.     Indien de klant niet wenst te betalen kan de klant de overeenkomst ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Tekpoint de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant.

8.     Indien het product niet binnen zes maanden na kennisgeving afgehaald is wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van het product. De klant zal Tekpoint vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 10 Afhalen reparaties

1.     Indien een ter reparatie aangeboden product, na kennisgeving dat het product is ter beschikking is gesteld om afgehaald te worden, niet na een redelijke termijn van één maand wordt afgehaald, is Tekpoint gerechtigd om de reparatienota met 30% van het totaalbedrag te vermeerderen, om de door Tekpoint gemaakte kosten te vergoeden.

2.     Indien de klant niet wenst te betalen kan de klant de overeenkomst ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Tekpoint de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant.

3.     Indien het product niet binnen zes maanden na kennisgeving afgehaald is wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van het product. De klant zal Tekpoint vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 11 Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten

1.     Als de klant schade claimt met betrekking tot producten zal de klant alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Tekpoint de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en de wijze van installatie van de producten.

Artikel 12 Retour en ruilen

1.     De klant kan een aangekocht product retourneren of omruilen indien een van de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing is.

2.     Wettelijk is er geen plicht voor de verkoper tot het accepteren van geretourneerde producten (Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). De verkoper heeft slecht de plicht tot het leveren van een conform product in de zin van artikel 7:17 juncto 7:21 onder 1 van het Burgerlijk Wetboek.

3.     Retourneren is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

4.     de klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen;

5.     retourneren dient plaats te vinden binnen drie dagen na aankoop;

6.     het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt en

7.     het product is ongebruikt.

8.     Ruilen is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

9.     de klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen;

10.  ruilen dient plaats te vinden binnen drie dagen na aankoop;

11.  het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt en

12.  het product is ongebruikt.

13.  Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

14.  prepaid- en softwarepakketten;

15.  licentie gebonden producten;

16.  navigatieapparatuur;

17.  desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige data dragende producten;

18.  satelliettunerpakketten en smartcards;

19.  op maat gemaakte producten, dan wel aanpassingen aan producten in opdracht van de klant en

20.  elk product dat niet voor retour en omruilen in aanmerking komt en dit kenbaar is gemaakt door de verkoopmedewerker.

21.  De klant ontvangt voor het geretourneerde product een waardebon.

22.  Indien Tekpoint uit coulance producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Tekpoint het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een waardebon.

23.  Een waardebon kan niet tegen contact geld worden ingewisseld.

Artikel 13 Herroepingsrecht

 

1.      Bij een overeenkomst op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2.      Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Tekpoint verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3.      Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

4.      Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Tekpoint dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

5.      Tekpoint kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 6 en 7. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Tekpoint dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft doen vermelden. 

6.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a.       die door Tekpoint tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

b.      die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c.       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d.      die snel kunnen bederven of verouderen; 

e.       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tekpoint geen invloed heeft; 

f.       voor losse kranten en tijdschriften; 

g.       voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

7.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten: 

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

 

 

Artikel 14 Garantie

 

1.     Tekpoint houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.

2.     De klant kan alleen garantie claimen indien het product is aangekocht bij Tekpoint.

3.     De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon, in de zin van artikel 2 lid 7 van deze voorwaarden, dient als garantiebewijs.

4.     Tekpoint is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord, wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt of gebreken zijn ontstaan door demontage.

5.     Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten.

6.     Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden is garantie uitgesloten, behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Tekpoint is.

7.     Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

 

Artikel 15 Defecte producten

1.     Defecte producten dienen te worden aangeboden aan Tekpoint.

2.     Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in artikel 15.1, doet Tekpoint geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit.

3.     Tekpoint stuurt, voorzover mogelijk, alle aangeboden defecte producten door naar een door de leverancier, dan wel fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld en worden bepaald of er sprake is van non-conformiteit.

4.     Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf, in de breedste zin van het woord, kan Tekpoint het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten. Echter, is Tekpoint niet aansprakelijk voor de kosten hiervan.

5.     Tekpoint is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een non-conformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen of om te ruilen gedurende hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

6.     Binnen de wettelijke garantietermijn van zes maanden is het aan Tekpoint om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.

7.     Wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks de wettelijke garantietermijn van zes maanden, wordt deze afwijzing onderbouwd door middel van een prijsopgave.

8.     Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de wettelijke garantietermijn van zes maanden of eventuele fabrieksgarantie en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, bij normaal gebruik. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de klant.

9.     Als herstel of omruil buiten de garantieperiode valt en het product is ouder dan twee jaar, en de levensduur van het product wordt verlengd, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten van het verlengen van de levensduur.

10.  Indien de klant niet wenst mee te betalen, ondanks herstel of omruil en de levensduur is verlengd, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna Tekpoint de restwaarde in contanten uitbetaalt aan de klant.

11.  Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf, kan de koop niet worden ontbonden door de klant.

12.  Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Tekpoint drie maanden garantie, tenzij op de (reparatie)bon anders wordt vermeld (garantie op reparaties).

13.  Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Tekpoint is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en of programma's. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Artikel 16 Geschillen 

1.      Opde overeenkomsten tussen Tekpoint en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Geschillen tussen de klant en Tekpoint over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, zowel door de klant als Tekpoint worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

3.      Indien een van de opgenomen bedingen in of buiten rechte wordt vernietigd of komt te vervallen, dan heeft dit enkel gevolgen voor dat beding. De overige bepalingen blijven in stand.